Bottom bracket Shimano sm bb72-41b

Bottom bracket Shimano sm bb72-41b